Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 3548/BTC-KBNN vv đính chính Thông tư 17/2024/TT-BTC 04-04-2024
2 17/2024/TT-BTC HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 14-03-2024
3 1058/BTC-KBNN vv phân bổ kinh phí được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương 25-01-2024
4 99/2021/NĐCP Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công 11-11-2021
5 89/2021/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN 11-10-2021
6 72/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN 17-08-2021
7 11/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 20-01-2020
8 4332/BTC-ĐT HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2016 31-03-2016
9 19/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng CP quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 01-02-2016
10 23/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 21-12-2015
11 19/2016/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu 27-11-2015
12 195/2015/TT-BTC Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt vả Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tiêu thu đặc biệt 24-11-2015
13 58/2015/QĐ-TTg Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 17-11-2015
14 2456/QĐ-BTC Về việc ban hành quy chế hoạt động Thanh tra chuyên ngành kho bạc nhà nước 24-09-2015
15 40/2015/QĐ-TTg Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 14-09-2015
16 26/2015/QĐ-TTg Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính 07-08-2015
17 83/2015/QH13 Luật Ngân sách nhà nước (Có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017) 10-07-2015
18 104/2015/TT-BTC Hướng dẫn chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban TW mặt trận TQVN, Ủy viên Ủy ban mặt trận TQ cấp tỉnh và cấp huyện 03-07-2015
19 102/2015/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2016 30-06-2015
20 99/2015/TT-BTC Hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 29-06-2015
21 58/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 192/2013/NĐ-CP 11-06-2015
22 08/VBHN-BTC Thông tư quy định việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước 20-05-2015
23 62/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 05-05-2015
24 52/2015/TT-BTC Hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành sắp xếp, đổi mới 17-04-2015
25 1541/UBNDKTTH V/v kiến nghị của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi về báo cáo thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 09-04-2015
26 5276/UBND-CNXD V/v gửi tiền đền bù, giải phóng mặt bằng vào Kho bạc Nhà nước và nộp tiền lãi vào Ngân sách nhà nước 13-11-2014
27 54/2014/TT-BTC Quy định và hướng dẫn thực hiện xử phạt VPHC theo Ngị định 192/2013/NĐ-CP 24-04-2014
28 192/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng TSNN 21-11-2013
29 82/2012/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính 09-10-2012
30 7/2012/NĐ-CP Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành 09-02-2012

       Đường dây nóng của hệ thống KBNN bao gồm đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý và đường dây nóng do KBNN cấp tỉnh thiết lập, quản lý. Đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý để thực hiện tiếp nhận kiến nghị, phản ánh chung cho cả hệ thống KBNN. Đường dây nóng do KBNN cấp tỉnh thiết lập, quản lý để thực hiện tiếp nhận kiến nghị, phản ánh liên quan đến các đơn vị thuộc KBNN cấp tỉnh và các KBNN cấp huyện trực thuộc.

1. Đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý bao gồm:

- Số điện thoại: 024.62764300 - số máy lẻ 88667

- Địa chỉ hộp thư điện tử: duongdaynongKBNN@vst.gov.vn

2. Đường dây nóng do KBNN Quảng Ngãi thiết lập, quản lý:

- Số điện thoại: 0255.3827212

- Địa chỉ hộp thư điện tử: ddnkbnnquangngai@vst.gov.vn

     Việc thiết lập đường dây nóng của hệ thống KBNN nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của công chức KBNN các cấp, thông qua đó góp phần phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng KBNN các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Tăng cường công tác quản lý, điều hành của Thủ trưởng, Lãnh đạo KBNN các cấp và nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN trong việc tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

12/08/2022

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công cho dự án, công trình, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 01/12/2021

Thực hiện Quyết định số: 125/QĐ-KBQN ngày 30/6/2021 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 đã quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng vào các lĩnh vực hoạt động tại Kho bạc Nhà nước Quảng ngãi theo (Phụ lục và bản công bố đính kèm). 07/07/2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1306

Tổng số lượt xem: 773842

Bản quyền © 2015 thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Địa chỉ: 172 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3819868/2221742/3822776, Fax: 0255.3822778; Email:kbnn-quangngai@vst.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Tổ biên tập trang web kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi