Truy cập nội dung luôn

Những thành tựu nổi bật của KBNN Quảng Ngãi sau khi triển khai thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

22/04/2022 10:28    266

hững thành tựu nổi bật của KBNN Quảng Ngãi sau khi triển khai thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

1)Những thành tựu nổi bật của KBNN Quảng Ngãi sau khi triển khai thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, KBNN, UBND, KBNN Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để CCHC, hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ. Trong đó, trọng tâm là cải cách quy trình TTHC về thu, chi NSNN theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện TTHC cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong giao dịch với hệ thống KBNN.

Định hướng của ngành KBNN đến năm 2030, các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng CNTT hiện đại và hình thành kho bạc điện tử, kho bạc số; đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định có pháp lý liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của KBNN (như quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý ngân quỹ, huy động vốn, tổng kế toán nhà nước và hình thành Kho bạc số , báo cáo tài chính nhà nước,….) để hướng tới việc xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững thành tựu nổi bật dựa trên 3 trụ cột phát triển chính:

- Hoàn thiện cải cách và hiện đại hóa cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN, quản lý ngân quỹ nhà nước, huy động vốn cho NSNN và tổng kế toán nhà nước.

- Tổ chức bộ máy tinh gọn theo mô hình kho bạc khu vực (liên huyện), hướng tới mô hình kho bạc 2 cấp

- Xây dựng phát triển toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Với điểm nhấn là xây dựng Kho bạc điện tử nhằm nâng cao tính an toàn , hiện đại và hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN kết quả thực hiện và những hiệu quả rõ nét của công tác cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của KBNN Quảng Ngãi

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ lên mọi mặt của nền kinh tế xã hội và để thiết lập được một nền tảng tài chính số hiện đại hoạt động an toàn, hiệu quả đang thách thức và cũng là xu hướng trên toàn thế giới. Ngành tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói riêng việc chuyển đổi số không chỉ tạo điều kiện cho KBNN tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ, thành tựu công nghệ kỹ thuật số hiện đại mà còn có tác động tích cực làm thay đổi cách thức tương tác giao dịch giữa các đơn vị sử dụng ngân sách với KBNN, giữa KBNN với các cơ quan, đơn vị một cách tức thời với tính tin cậy cao thông qua các phương thức mã hóa, xác thực mạnh. Đồng thời ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu suất, hiệu quả trong hoạt động quản lý và điều hành quỹ NSNN, kế toán nhà nước, ngân quỹ nhà nước… từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân và các đơn vị sử dụng ngân sách. Đây chính nền móng để hệ thống KBNN xây dựng và triển khai nhiều dự án, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và công tác quản trị nội ngành, thiết lập một cấu trúc tổng thể CNTT phù hợp với Chiến lược KBNN trong giai đoạn 2021-2030.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, hệ thống KBNN luôn quan tâm chú trọng đầu tư việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) là nền móng xuyên suốt của lộ trình phát triển, trên các nền tảng ứng dụng nghiệp vụ chuyên môn vệ tinh xung quanh hệ thống lõi là Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), đáp ứng các hạng mục nghiệp vụ theo cấu trúc của hệ thống Chính phủ điện tử như: Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; điện tử song phương; liên kho bạc và bù trừ điện tử, dịch vụ công (DVC) trực tuyến và tích hợp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia; chương trình báo cáo tài chính nhà nước… đảm bảo đáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh chóng, chính xác và an toàn, hiệu quả trên hệ thống.

- Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng CNTT nhằm từng bước giảm thiểu rủi ro đối với công chức KBNN trong quá trình tác nghiệp.

- Tối ưu hóa hạ tầng CNTT theo xu hướng ảo hóa và điện toán đám mây, nâng cao tính linh hoạt của hạ tầng CNTT, đáp ứng yêu cầu thay đổi của các hoạt động nghiệp vụ và mở rộng hệ thống CNTT.

- Nghiên cứu và triển khai theo lộ trình giải pháp cho phép các đối tượng nộp NSNN thực hiện khai báo thông tin liên quan đến khoản nộp NSNN trên các chương trình ứng dụng của Bộ Tài chính để tách bạch thông tin phục vụ cho việc quản lý thu NSNN với các thông tin thanh toán.

2.1. Kết quả cải cách và hiện đại hóa cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ để nâng  cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN, quản lý ngân quỹ nhà nước, huy động vốn cho NSNN và tổng kế toán nhà nước.

Công tác chỉ đạo về thu NSNN:

Đổi mới công tác thu NSNN thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan và các Ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc tổ chức thu NSNN. Công tác phối hợp thu với các NHTM tiếp tục được đẩy mạnh với đa dạng các hình thức như: thu tại quầy giao dịch, thu qua các kênh giao dịch điện tử Internet, ATM, thu  qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS). Thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin hàng ngày; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; các khoản thu NSNN được hạch toán vào NSNN kịp thời và điều tiết cho các cấp ngân sách đầy đủ, chính xác, đúng tỷ lệ qui định.

 Công tác chỉ đạo về chi NSNN:

        - Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình “Một cửa, một giao dịch viên”, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc khách hàng khi đến giao dịch với KBNN chỉ làm việc với một công chức kiêm soát chi của KBNN nơi đơn vị mở tài khoản (bao gồm cả hồ sơ chi đầu tư và chi thường xuyên), đồng thời, được công chức kiểm soát chi hướng dẫn một lần đầy đủ, kịp thời về hồ sơ thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ và nhận lại kết quả từ chính công chức kiểm soát chi khi nộp hồ sơ.

        - Rút ngắn thời gian thanh toán nâng cao hiệu quả giao dịch với khách hàng, thực hiện công văn số 4025/KBNN-KSC ngày 17/8/2018 của KBNN : KBNN Quảng Ngãi đã chỉ đạo hoàn thành thủ tục thanh toán trong 01 ngày, (Bộ phận Kiểm soát chi 1/2 ngày và bộ phận Kế toán 1/2 ngày) so sánh lúc trước quy trình kiếm soát chi thanh toán vốn đầu tư từ 7 ngày 1 thủ tục xuống còn 3 ngày và từ 3 ngày 1 thủ tục xuống còn 1 ngày đối với hồ sơ thanh toán chưa phải lần cuối cùng thì thực hiện kiếm soát sau; Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công;

- Tính đến nay KBNN Quảng Ngãi đã hoàn thành kết nối 100% đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc đối tượng giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ lượng giao dịch chi NSNN đi qua DVCTT đạt 100%. Trung bình mỗi ngày phát sinh khoảng 2.000 giao dịch Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Số thu, chi NSNN bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN chỉ còn chiếm tỷ lệ dưới 1%.

  1. . Tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực (liên huyện), hướng tới mô hình kho bạc 2 cấp:

Như vậy tính từ năm 2015, trước khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, KBNN Quảng Ngãi đã thực hiện giảm được 50% số Phòng thuộc KBNN tỉnh (từ 10 phòng, đến nay hiện còn 05 phòng); giảm số huyện từ 13 huyện xuống còn 12 huyện, giảm được 10 chức danh lãnh đạo cấp phòng, 2 chức danh lãnh đạo cấp huyện và 46 chức danh lãnh đạo cấp tổ.

 Lượng biên chế tinh giảm tính từ năm 2015 từ 242 người xuống đến đầu năm 2022 còn 196 người giảm 46 biên chế. So với định biên số lượng CBCC của KBNN Quảng Ngãi năm 2022 là 216 hiện còn thiếu 20 người. Số lượng biên chế giảm đạt 19%

2.3. Toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Những năm qua, ngành KBNN đã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để đổi mới, hiện đại đơn vị ngành, triển khai nhiệm vụ chính phủ điện tử và cải cách TTHC theo hướng số hóa (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015), cơ chế một cửa nhận, trả kết quả hồ sơ thông qua các giao dịch điện tử trực tuyến. Việc triển khai xây dựng, chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần tích cực trong việc giải quyết công tác chuyên môn của các đơn vị nghiệp vụ KBNN. Cụ thể, các quy trình nghiệp vụ được diễn giải chi tiết, dễ hiểu, giúp tinh gọn về số lượng hồ sơ, thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết công việc mà vẫn đảm bảo đúng quy định; các cơ chế chính sách mới luôn được cập nhật và áp dụng kịp thời vào hoạt động nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời, các thủ tục liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ đều được niêm yết công khai và cập nhật thường xuyên ngay tại nơi khách hàng đến giao dịch, nâng cao tính minh bạch và tăng cường sự giám sát đối với cán bộ thực thi nhiệm vụ. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ được sắp xếp khoa học, có hệ thống giúp việc truy cập và sử dụng tài liệu được thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch với đơn vị KBNN;

Về TTHC đã cắt giảm giảm được 41 thành phần hồ sơ, bãi bỏ một số chỉ tiêu của 43 mẫu tờ khai TTHC; giảm thời hạn giải quyết của tất cả TTHC; bổ sung thêm quy định việc gửi, nhận và trả kết quả kiểm soát chi NSNN qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN; quy định cụ thể lộ trình thực hiện TTHC qua dịch vụ công mức độ 4. Đối với lĩnh vực thu NSNN, thủ tục nộp tiền vào NSNN quy định rõ thời hạn giải quyết là không quá 5 phút theo phương thức điện tử; bổ sung việc nộp tiền vào NSNN qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán... qua đó tăng không gian và thời gian thu nộp NSNN (24 giờ/7 ngày).

Hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi NSNN, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN với việc kết nối liên thông 3 hệ thống: Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách TABMIS và Thanh toán song phương điện tử.

Việc triển khai quy trình liên thông, kết nối 3 hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách TABMIS và Thanh toán song phương điện tử đã góp phần chuẩn hóa dữ liệu từ phía đơn vị sử dụng ngân sách, hạn chế tối đa việc cán bộ Kho bạc phải bổ sung, hoàn thiện thông tin, từ đó giảm thiểu rủi ro cho công chức kiểm soát chi; hỗ trợ cho công chức kiểm soát chi của KBNN chỉ phải thao tác xử lý hồ sơ, chứng từ điện tử một lần trên một hệ thống (so với 3 lần trên 3 hệ thống phần mềm khác nhau), qua đó rút ngắn đến 40% thời gian thao tác nghiệp vụ trên các phần mềm so với trước đây, giúp cho công chức kiểm soát chi có thêm thời gian để kiểm soát nội dung chi của hồ sơ, chứng từ.

KBNN sẽ mở rộng kết nối trực tiếp với phần mềm của các đơn vị sử dụng ngân sách để các đơn vị truyền dữ liệu hồ sơ, chứng từ từ phần mềm của đơn vị trực tiếp sang Dịch vụ công trực tuyến, đơn vị giao dịch không phải thao tác trên 2 hệ thống: chương trình kế toán đơn vị và chương trình DVCTT của KBNN. Qua đó từng bước khép kín quy trình thanh toán, kiểm soát chi từ đơn vị sử dụng ngân sách qua Kho bạc Nhà nước, cho đến bước thanh toán tại ngân hàng.

3. Để nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và người dân, thông qua đa dạng hóa các kênh phục vụ , đưa vào hoạt động nghiệp vụ, chức năng, vai trò của KBNN tới gần hơn, giảm thiểu chi phí , tiết kiệm thời gian và vật chất cho xã hội. Trong những năm qua KBNN Quảng Ngãi đã triển khai những giải pháp:

Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và người dân, thông qua các kênh phục vụ hiệu quả, đưa hoạt động nghiệp vụ, chức năng, vai trò của hệ thống KBNN tới gần với hoạt động của nhân dân trong xã hội, giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian và vật chất cho xã hội.

Trong lĩnh vực thu ngân sách, những người nộp thuế có thể sử dụng được rất nhiều phương thức thanh toán điện tử của ngân hàng để nộp trực tiếp vào tài khoản của Kho bạc mà không phải nộp tiền mặt nữa. Trong lĩnh vực chi ngân sách thì các đơn vị sử dụng ngân sách sẽ gửi hồ sơ thông qua phương thức điện tử. Như vậy, các đơn vị có thể ngồi tại cơ quan để gửi hồ sơ thanh toán đến hệ thống KBNN thay vì phương thức thủ công là đến giao dịch trực tiếp tại các trụ sở của hệ thống KBNN để nộp hồ sơ.. Nếu trước kia việc thực hiện kiểm soát cam kết chi, mở tài khoản, thanh toán NSNN thông qua nhiều thủ tục giấy tờ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, thì nay được thực hiện điện tử qua Cổng thông tin DVC trực tuyến của KBNN. Mặt tích cực khi thực hiện công việc trên Cổng thông tin DVC trực tuyến của KBNN, các đơn vị sử dụng NSNN chủ động hơn, trách nhiệm hơn về thời gian, tiến độ với công việc của mình, quan trọng hơn nữa là tính hiệu quả công việc được thể hiện bằng con "số" trên hệ thống đánh giá.

Thông qua hệ thống DVCTT, đã hình thành thêm một kênh giao dịch điện tử của KBNN để phục vụ khách hàng có thể tự do lựa chọn các giao dịch liên quan, đưa KBNN đến gần hơn nữa với người dân và xã hội, đây cũng là bước CCHC mạnh mẽ của KBNN theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và hướng tới Kho bạc điện tử, kho bạc số theo Chiến lược phát triển KBNN.

Ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường thu NSNN qua mạng tránh tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu và NHTM tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp thu, tạo điện thuận lợi cho khách hàng nộp thuế điện tử nhanh chóng và an toàn với đa dạng các hình thức như: thu tại quầy giao dịch, thu qua các kênh giao dịch điện tử Internet, ATM, thu qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS). Chương trình quản lý thu tập trung tại KBNN (TCS) và ứng dụng; trao đổi thông tin thu với các đơn vị thuộc ngành tài chính. Chương trình TCS tại KBNN đã kết nối với các ngân hàng thương mại cho phép nhanh chóng tập trung các khoản thu NSNN vào Kho bạc nhà nước. Đồng thời thực hiện hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp thuế giữa cơ quan Thuế - KBNN - Hải quan -Tài chính cho phép quản lý số thu không chỉ tại KBNN mà còn được trao đổi tích hợp 4 hệ thống nêu trên, làm cho hệ thống kết nối thu NSNN giữa các đơn vị thuộc ngành Tài chính đảm bảo chính xác khớp đúng.

Bên cạnh đó KBNN đã triển khai thành công việc tích hợp, cung cấp Dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc trên Cổng DVC quốc gia .

4. Định hướng của KBNN giai đoạn 2021-2030

Định hướng của KBNN về mục tiêu xây dựng Kho bạc “03 Không”

- Kho bạc không có giao dịch tiền mặt

- Kho bạc không có khách hàng giao dịch trực tiếp

- Kho bạc không có chứng từ giấy.

Với mục tiêu hướng tới xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ và hướng tới hình thành kho bạc số trên cơ sở nâng cao hiệu suất hoạt động, giảm thiểu chi phí giao dịch, tự động hóa quy trình giao dịch (hồ sơ điện tử, kiểm soát điện tử)... Đến năm 2030, mọi giao dịch được số hóa và hệ thống ghi nhận được toàn bộ của quy trình với cơ chế kiểm soát điện tử đã thiết lập sẵn trong hệ thống.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, KBNN tập trung vào dữ liệu số theo hướng đẩy mạnh việc liên kết liên thông dữ liệu với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương; cũng cố hoàn thiện dịch vụ của Kho bạc điện tử; cung cấp các dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của KBNN; từng bước chia sẻ dữ liệu mở; đồng thời triển khai các dịch vụ cơ bản về phân tích rủi ro hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành dựa vào dữ liệu. Chuyển đổi về phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin. Chuyển đổi về nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu. Chuyển đổi về hạ tầng kỹ thuật và bảo mật

Giai đoạn 2026-2030, KBNN tiếp tục tập trung liên thông dữ liệu số, đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu mở từ đó cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới; đẩy mạnh việc phân tích rủi ro, phân tích dự báo dựa trên dữ liệu lớn, công nghệ trí tuệ nhân tạo, hướng đến hình thành Kho bạc số đầy đủ. Chuyển đổi về phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin. Chuyển đổi về nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu. Chuyển đổi về hạ tầng kỹ thuật và bảo mật./.

Võ Đức Tánh

Tài liệu đính kèm: ketqua.jpg


    Với mục tiêu xây dựng Kho bạc số, một nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm. Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Lý Sơn luôn đẩy mạnh công tác chỉ đạo quán triệt trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương trong việc thực thi nhiệm vụ đến từng công chức. Đặc biệt lãnh đạo luôn quan tâm theo dõi và chỉ đạo đến tất cả công chức thực hiện nghiêm túc trong công tác chi hỗ trợ cho ngư dân nhằm phục vụ cho ngư dân một cách tốt nhất.

      Xác định rõ đây không chỉ là nhiệm vụ, là trách nhiệm của người công chức Kho bạc, không dừng lại ở việc vui vẻ, tận tình trong giao tiếp, trao đổi để phục vụ khách hàng thật tốt mà đây còn là một công việc vô cùng ý nghĩa góp phần trong hành trình trách nhiệm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó Kho bạc Nhà nước Lý Sơn có trụ sở, là những con người đang sinh sống và làm việc tại một huyện đảo xa đất liền càng thấm nhuần và càng gần gũi, thấu hiểu nhau hơn, vì vậy lãnh đạo và công chức KBNN Lý Sơn luôn tận tình, nồng nhiệt trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Số tiền hỗ trợ là động lực giúp ngư dân phát triển năng lực sản xuất, cơ cấu lại nghề nghiệp khai thác theo hướng xa bờ và hiện đại, mạnh dạn vươn ra các vùng biển xa để khai thác, nâng cao sản lượng thủy sản, giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho ngư dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tăng cường sự hiện diện thường xuyên, liên tục của tàu cá và ngư dân ở các vùng biển xa, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của nước ta tại các vùng biển; nâng cao nhận thức của ngư dân về trách nhiệm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Vũng neo đậu tàu thuyền tại huyện đảo Lý Sơn

         Hàng năm Kho bạc Nhà nước Lý Sơn thực hiện nhiều đợt chi hỗ trợ cho ngư dân. Cứ mỗi đợt sau khi nhận được Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích khai thác hải sản trên các vùng biển xa và số dư tài khoản trên chương trình Tabmis, Kho bạc Nhà nước Lý Sơn nhanh chóng tiến hành phối hợp với Ngân hàng thương mại và làm thủ tục để gửi giấy mời đến ngư dân trong thời gian sớm nhất. Khi nhận được quyết định, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện chi ngư dân sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian và tiến hành nhập sẵn trước các thông tin, nội dung vào chứng từ chi để khi ngư dân đến Kho bạc làm thủ tục nhận tiền thì thủ tục đã sẵn sàng không phải đợi lâu và cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được nhiều chứng từ chi khi ngư dân đến cùng lúc. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Lý Sơn cũng luôn bố trí, sắp xếp công việc để ưu tiên tập trung giải quyết, xử lý chứng từ chi và phục vụ cho ngư dân một cách nhanh nhất và tốt nhất.

 

Công chức KBNN Lý Sơn đang làm thủ tục chi tiền cho ngư dân

Công chức KBNN Lý Sơn đang làm thủ tục chi tiền cho ngư dân

          Bên cạnh đó, để góp phần hiện thực hóa Kho bạc số với mục tiêu "3 không" được xác định tại Chiến lược phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2030. Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Lý Sơn quán triệt đến toàn thể công chức thực hiện vận động tuyên truyền, khuyến khích để ngư dân thực hiện việc ủy quyền thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, đến nay đã có một số ngư dân thống nhất và thực hiện ủy quyền để Kho bạc thực hiện chuyển khoản. Luôn trong tâm thế là người công chức phục vụ, công chức Kho bạc Nhà nước Lý Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và luôn có thái độ vui vẻ, ân cần, tận tình mỗi khi giao tiếp và khi hướng dẫn, trao đổi với khách hàng.

Công chức KBNN Lý Sơn đang tích cực hướng dẫn, khuyến khích cho ngư dân ủy quyền chuyển khoản

Công chức KBNN Lý Sơn đang tích cực hướng dẫn, khuyến khích cho ngư dân ủy quyền chuyển khoản

 

14/06/2024

       Tham dự Hội nghị có đồng chí Lữ Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí là đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Thuế, Cục Hải Quan, Sở Tài chính và Trường Đại học Tài chính – Kế toán. Ngoài ra, còn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo KBNN Quảng Bình, KBNN Thanh Hóa, lãnh đạo KBNN Quảng Ngãi, BCH Đảng bộ KBNN Quảng Ngãi, lãnh đạo các phòng, Giám đốc KBNN cấp huyện trực thuộc KBNN Quảng Ngãi, Chủ tịch CĐCS, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên và toàn thể CBCC, người lao động tại cơ quan KBNN Quảng Ngãi.

Toàn cảnh Hội nghi

Toàn cảnh Hội nghi

       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 2838/QĐ-KBNN ngày 29/5/2024 của Tổng Giám đốc KBNN về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc KBNN Quảng Bình giữ chức Giám đốc KBNN Quảng Ngãi, kể từ ngày 01/6/2024.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc KBNN trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc KBNN Quảng Ngãi cho đồng chí Lê Trần Anh Tuấn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc KBNN trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc KBNN Quảng Ngãi cho đồng chí Lê Trần Anh Tuấn.

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc KBNN lưu ý đồng chí Lê Trần Anh Tuấn cần nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc ở cương vị mới, sớm hòa nhập với môi trường mới; nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn và tin tưởng đồng chí sẽ phát huy năng lực, trí tuệ của bản thân, có nhiều giải pháp đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cùng với tập thể Ban lãnh đạo, cấp ủy, các tổ chức đoàn thể và toàn thể công chức trong đơn vị giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; xây dựng và phát triển đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, mong muốn đồng chí Tuấn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội nghị

       Đồng chí Lê Trần Anh Tuấn phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo KBNN; lãnh đạo KBNN Quảng Bình đã dìu dắt, đào tạo để trưởng thành trên mỗi vị trí công tác, đồng thời cảm ơn Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Ban lãnh đạo KBNN đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ và khẳng định đây là niềm vinh dự và là trách nhiệm to lớn của mình đối với hệ thống KBNN nói chung và KBNN Quảng Ngãi nói riêng và hứa sẽ luôn nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức KBNN Quảng Ngãi vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của ngành KBNN. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo KBNN, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hợp tác và giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính; sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của toàn thể công chức KBNN Quảng Ngãi để giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tân Giám đốc KBNN Quảng Ngãi Lê Trần Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Giám đốc KBNN Quảng Ngãi Lê Trần Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

        Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu ý kiến mong muốn đồng chí Tuấn sớm hòa nhập với môi trường mới, tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, không ngừng phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của KBNN Quảng Ngãi, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quỹ tài chính, ngân sách trên địa bàn và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Đồng chí Võ Phiên, đại diện Lãnh đạo Tỉnh phát biểu chúc mừng

Đồng chí Võ Phiên, đại diện Lãnh đạo Tỉnh phát biểu chúc mừng

       Cuối cùng, đồng chí Phạm Hồng Tam, Giám đốc KBNN Quảng Bình đã phát biểu ghi nhận đồng chí Tuấn đã có quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành từ KBNN Quảng Bình, đã có nhiều sáng kiến đóng góp vào sự phát triển của hệ thống KBNN; mong muốn đồng chí Tuấn sớm thích nghi với môi trường mới, tiếp tục khắc phục khó khăn, thử thách, phát huy năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh của bản thân để tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo và công chức KBNN Quảng Ngãi giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đặc biệt, mong muốn tập thể lãnh đạo và công chức KBNN Quảng Ngãi cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuân lợi để đồng chí cùng tập thể lãnh đạo KBNN Quảng Ngãi lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ KBNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc KBNN Quảng Bình Phạm Hồng Tam phát biểu

Giám đốc KBNN Quảng Bình Phạm Hồng Tam phát biểu

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

 

 

 

07/06/2024

      Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ngãi thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

  1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:
  • Họ và tên: Lê Trần Anh Tuấn
  • Chức vụ: Giám đốc KBNN Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: 0912589445
  • Email: tuanlta@vst.gov.vn
  • Giám đốc KBNN Quảng Ngãi có quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về thông tin liên quan đến KBNN Quảng Ngãi và các đơn vị KBNN cấp huyện trực thuộc.
  1. Người được uỷ quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

     Các Phó Giám đốc KBNN Quảng Ngãi là Người được uỷ quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về thông tin liên quan đến KBNN Quảng Ngãi và các đơn vị KBNN cấp huyện trực thuộc.

      Việc uỷ quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản chỉ được áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Người uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác./.

07/06/2024

        Hội đồng xét tuyển HĐLĐ năm 2024 yêu cầu các thí sinh tự kiểm tra thông tin trên danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển so với hồ sơ đăng ký xét tuyển của cá nhân và đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển tại Thông báo xét tuyển HĐLĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong hệ thống KBNN Quảng Ngãi (họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; đơn vị đăng ký xét tuyển; vị trí đăng ký xét tuyển; đối tượng ưu tiên). Nếu có sai lệch thông tin, thí sinh phản ánh về Văn phòng KBNN Quảng Ngãi trong giờ hành chính (qua số điện thoại: 0255.3821.090) trước 17h00 ngày 10/6/2024 để đề nghị Hội đồng xét tuyển HĐLĐ năm 2024 xem xét, điều chỉnh kịp thời.

        Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn Vòng 2:

        - Thời gian: 08 giờ ngày 12/6/2024.

        - Địa điểm: Hội trường, tầng 3, trụ sở KBNN Quảng Ngãi, số 172 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

        Chi tiết theo file đính kèm./.

05/06/2024

         Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và thường xuyên của các cấp, ngành, lực lượng và của cả hệ thống chính trị. Trong đó, không thể thiếu chính sách hỗ trợ của Chính phủ và việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích khai thác hải sản trên các vùng biển xa là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Các chủ tàu đến nhận tiền hỗ trợ tại KBNN Đức Phổ

Các chủ tàu đến nhận tiền hỗ trợ tại KBNN Đức Phổ

         Sau khi nhận được Quyết định hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Lệnh chuyển có từ Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Kho bạc Nhà nước Đức Phổ đã tiến hành các thủ tục theo quy định; thông báo đến các xã phường gởi giấy mời đến tận các chủ thuyền; phối hợp,thông báo ngân hàng đảm bảo đủ lượng tiền mặt đáp ứng chi trả cho bà con ngư dân. Trong 3 ngày (từ ngày 21/5/2024 đến ngày 23/5/2024), Kho bạc Nhà nước Đức Phổ đã tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tàu cá hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa đợt 6/2023 theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Công chức KBNN Đức Phổ thực hiện chi trả cho các chủ tàu

Công chức KBNN Đức Phổ thực hiện chi trả cho các chủ tàu

        Trong đợt này, toàn thị xã Đức Phổ có 228 chủ tàu được nhận kinh phí hỗ trợ, với tổng số tiền được nhận lên đến 47 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó, chủ tàu nhận nhiều nhất là 400 triệu đồng, nhận ít nhất là 55 triệu đồng tùy thuộc vào số chuyến biển khai thác và công suất thuyền máy hiện có. Cũng trong đợt này, ngoài tiền hỗ trợ nhiên liệu là chủ yếu, một số chủ tàu còn được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, hỗ trợ máy thông tin liên lạc.

        Tính từ tháng 01/2024 đến nay, Kho bạc Nhà nước Đức Phổ đã thực hiện chi trả tổng 112 tỷ 014 triệu đồng cho 587 chủ tàu theo các quyết định hỗ trợ đợt 4/2023, đợt 5/2023 và đợt 6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 

        Việc chi trả hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo các quyết định của UBND tỉnh đúng lúc, kịp thời nhanh chóng đến ngư dân góp phần tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho bà con ngư dân mạnh dạn đầu tư đóng mới, nâng cấp tàu cá có công suất lớn để tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa, góp phần bảo vệ vững mạnh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

27/05/2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1062

Tổng số lượt xem: 773803

Bản quyền © 2015 thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Địa chỉ: 172 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3819868/2221742/3822776, Fax: 0255.3822778; Email:kbnn-quangngai@vst.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Tổ biên tập trang web kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi