Truy cập nội dung luôn

Những thành tựu nổi bật của KBNN Quảng Ngãi sau khi triển khai thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

22/04/2022 10:28    187

hững thành tựu nổi bật của KBNN Quảng Ngãi sau khi triển khai thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

1)Những thành tựu nổi bật của KBNN Quảng Ngãi sau khi triển khai thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, KBNN, UBND, KBNN Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để CCHC, hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ. Trong đó, trọng tâm là cải cách quy trình TTHC về thu, chi NSNN theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện TTHC cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong giao dịch với hệ thống KBNN.

Định hướng của ngành KBNN đến năm 2030, các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng CNTT hiện đại và hình thành kho bạc điện tử, kho bạc số; đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định có pháp lý liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của KBNN (như quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý ngân quỹ, huy động vốn, tổng kế toán nhà nước và hình thành Kho bạc số , báo cáo tài chính nhà nước,….) để hướng tới việc xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững thành tựu nổi bật dựa trên 3 trụ cột phát triển chính:

- Hoàn thiện cải cách và hiện đại hóa cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN, quản lý ngân quỹ nhà nước, huy động vốn cho NSNN và tổng kế toán nhà nước.

- Tổ chức bộ máy tinh gọn theo mô hình kho bạc khu vực (liên huyện), hướng tới mô hình kho bạc 2 cấp

- Xây dựng phát triển toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Với điểm nhấn là xây dựng Kho bạc điện tử nhằm nâng cao tính an toàn , hiện đại và hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN kết quả thực hiện và những hiệu quả rõ nét của công tác cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của KBNN Quảng Ngãi

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ lên mọi mặt của nền kinh tế xã hội và để thiết lập được một nền tảng tài chính số hiện đại hoạt động an toàn, hiệu quả đang thách thức và cũng là xu hướng trên toàn thế giới. Ngành tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói riêng việc chuyển đổi số không chỉ tạo điều kiện cho KBNN tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ, thành tựu công nghệ kỹ thuật số hiện đại mà còn có tác động tích cực làm thay đổi cách thức tương tác giao dịch giữa các đơn vị sử dụng ngân sách với KBNN, giữa KBNN với các cơ quan, đơn vị một cách tức thời với tính tin cậy cao thông qua các phương thức mã hóa, xác thực mạnh. Đồng thời ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu suất, hiệu quả trong hoạt động quản lý và điều hành quỹ NSNN, kế toán nhà nước, ngân quỹ nhà nước… từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân và các đơn vị sử dụng ngân sách. Đây chính nền móng để hệ thống KBNN xây dựng và triển khai nhiều dự án, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và công tác quản trị nội ngành, thiết lập một cấu trúc tổng thể CNTT phù hợp với Chiến lược KBNN trong giai đoạn 2021-2030.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, hệ thống KBNN luôn quan tâm chú trọng đầu tư việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) là nền móng xuyên suốt của lộ trình phát triển, trên các nền tảng ứng dụng nghiệp vụ chuyên môn vệ tinh xung quanh hệ thống lõi là Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), đáp ứng các hạng mục nghiệp vụ theo cấu trúc của hệ thống Chính phủ điện tử như: Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; điện tử song phương; liên kho bạc và bù trừ điện tử, dịch vụ công (DVC) trực tuyến và tích hợp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia; chương trình báo cáo tài chính nhà nước… đảm bảo đáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh chóng, chính xác và an toàn, hiệu quả trên hệ thống.

- Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng CNTT nhằm từng bước giảm thiểu rủi ro đối với công chức KBNN trong quá trình tác nghiệp.

- Tối ưu hóa hạ tầng CNTT theo xu hướng ảo hóa và điện toán đám mây, nâng cao tính linh hoạt của hạ tầng CNTT, đáp ứng yêu cầu thay đổi của các hoạt động nghiệp vụ và mở rộng hệ thống CNTT.

- Nghiên cứu và triển khai theo lộ trình giải pháp cho phép các đối tượng nộp NSNN thực hiện khai báo thông tin liên quan đến khoản nộp NSNN trên các chương trình ứng dụng của Bộ Tài chính để tách bạch thông tin phục vụ cho việc quản lý thu NSNN với các thông tin thanh toán.

2.1. Kết quả cải cách và hiện đại hóa cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ để nâng  cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN, quản lý ngân quỹ nhà nước, huy động vốn cho NSNN và tổng kế toán nhà nước.

Công tác chỉ đạo về thu NSNN:

Đổi mới công tác thu NSNN thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan và các Ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc tổ chức thu NSNN. Công tác phối hợp thu với các NHTM tiếp tục được đẩy mạnh với đa dạng các hình thức như: thu tại quầy giao dịch, thu qua các kênh giao dịch điện tử Internet, ATM, thu  qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS). Thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin hàng ngày; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; các khoản thu NSNN được hạch toán vào NSNN kịp thời và điều tiết cho các cấp ngân sách đầy đủ, chính xác, đúng tỷ lệ qui định.

 Công tác chỉ đạo về chi NSNN:

        - Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình “Một cửa, một giao dịch viên”, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc khách hàng khi đến giao dịch với KBNN chỉ làm việc với một công chức kiêm soát chi của KBNN nơi đơn vị mở tài khoản (bao gồm cả hồ sơ chi đầu tư và chi thường xuyên), đồng thời, được công chức kiểm soát chi hướng dẫn một lần đầy đủ, kịp thời về hồ sơ thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ và nhận lại kết quả từ chính công chức kiểm soát chi khi nộp hồ sơ.

        - Rút ngắn thời gian thanh toán nâng cao hiệu quả giao dịch với khách hàng, thực hiện công văn số 4025/KBNN-KSC ngày 17/8/2018 của KBNN : KBNN Quảng Ngãi đã chỉ đạo hoàn thành thủ tục thanh toán trong 01 ngày, (Bộ phận Kiểm soát chi 1/2 ngày và bộ phận Kế toán 1/2 ngày) so sánh lúc trước quy trình kiếm soát chi thanh toán vốn đầu tư từ 7 ngày 1 thủ tục xuống còn 3 ngày và từ 3 ngày 1 thủ tục xuống còn 1 ngày đối với hồ sơ thanh toán chưa phải lần cuối cùng thì thực hiện kiếm soát sau; Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công;

- Tính đến nay KBNN Quảng Ngãi đã hoàn thành kết nối 100% đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc đối tượng giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ lượng giao dịch chi NSNN đi qua DVCTT đạt 100%. Trung bình mỗi ngày phát sinh khoảng 2.000 giao dịch Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Số thu, chi NSNN bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN chỉ còn chiếm tỷ lệ dưới 1%.

  1. . Tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực (liên huyện), hướng tới mô hình kho bạc 2 cấp:

Như vậy tính từ năm 2015, trước khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, KBNN Quảng Ngãi đã thực hiện giảm được 50% số Phòng thuộc KBNN tỉnh (từ 10 phòng, đến nay hiện còn 05 phòng); giảm số huyện từ 13 huyện xuống còn 12 huyện, giảm được 10 chức danh lãnh đạo cấp phòng, 2 chức danh lãnh đạo cấp huyện và 46 chức danh lãnh đạo cấp tổ.

 Lượng biên chế tinh giảm tính từ năm 2015 từ 242 người xuống đến đầu năm 2022 còn 196 người giảm 46 biên chế. So với định biên số lượng CBCC của KBNN Quảng Ngãi năm 2022 là 216 hiện còn thiếu 20 người. Số lượng biên chế giảm đạt 19%

2.3. Toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Những năm qua, ngành KBNN đã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để đổi mới, hiện đại đơn vị ngành, triển khai nhiệm vụ chính phủ điện tử và cải cách TTHC theo hướng số hóa (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015), cơ chế một cửa nhận, trả kết quả hồ sơ thông qua các giao dịch điện tử trực tuyến. Việc triển khai xây dựng, chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần tích cực trong việc giải quyết công tác chuyên môn của các đơn vị nghiệp vụ KBNN. Cụ thể, các quy trình nghiệp vụ được diễn giải chi tiết, dễ hiểu, giúp tinh gọn về số lượng hồ sơ, thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết công việc mà vẫn đảm bảo đúng quy định; các cơ chế chính sách mới luôn được cập nhật và áp dụng kịp thời vào hoạt động nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời, các thủ tục liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ đều được niêm yết công khai và cập nhật thường xuyên ngay tại nơi khách hàng đến giao dịch, nâng cao tính minh bạch và tăng cường sự giám sát đối với cán bộ thực thi nhiệm vụ. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ được sắp xếp khoa học, có hệ thống giúp việc truy cập và sử dụng tài liệu được thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch với đơn vị KBNN;

Về TTHC đã cắt giảm giảm được 41 thành phần hồ sơ, bãi bỏ một số chỉ tiêu của 43 mẫu tờ khai TTHC; giảm thời hạn giải quyết của tất cả TTHC; bổ sung thêm quy định việc gửi, nhận và trả kết quả kiểm soát chi NSNN qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN; quy định cụ thể lộ trình thực hiện TTHC qua dịch vụ công mức độ 4. Đối với lĩnh vực thu NSNN, thủ tục nộp tiền vào NSNN quy định rõ thời hạn giải quyết là không quá 5 phút theo phương thức điện tử; bổ sung việc nộp tiền vào NSNN qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán... qua đó tăng không gian và thời gian thu nộp NSNN (24 giờ/7 ngày).

Hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi NSNN, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN với việc kết nối liên thông 3 hệ thống: Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách TABMIS và Thanh toán song phương điện tử.

Việc triển khai quy trình liên thông, kết nối 3 hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách TABMIS và Thanh toán song phương điện tử đã góp phần chuẩn hóa dữ liệu từ phía đơn vị sử dụng ngân sách, hạn chế tối đa việc cán bộ Kho bạc phải bổ sung, hoàn thiện thông tin, từ đó giảm thiểu rủi ro cho công chức kiểm soát chi; hỗ trợ cho công chức kiểm soát chi của KBNN chỉ phải thao tác xử lý hồ sơ, chứng từ điện tử một lần trên một hệ thống (so với 3 lần trên 3 hệ thống phần mềm khác nhau), qua đó rút ngắn đến 40% thời gian thao tác nghiệp vụ trên các phần mềm so với trước đây, giúp cho công chức kiểm soát chi có thêm thời gian để kiểm soát nội dung chi của hồ sơ, chứng từ.

KBNN sẽ mở rộng kết nối trực tiếp với phần mềm của các đơn vị sử dụng ngân sách để các đơn vị truyền dữ liệu hồ sơ, chứng từ từ phần mềm của đơn vị trực tiếp sang Dịch vụ công trực tuyến, đơn vị giao dịch không phải thao tác trên 2 hệ thống: chương trình kế toán đơn vị và chương trình DVCTT của KBNN. Qua đó từng bước khép kín quy trình thanh toán, kiểm soát chi từ đơn vị sử dụng ngân sách qua Kho bạc Nhà nước, cho đến bước thanh toán tại ngân hàng.

3. Để nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và người dân, thông qua đa dạng hóa các kênh phục vụ , đưa vào hoạt động nghiệp vụ, chức năng, vai trò của KBNN tới gần hơn, giảm thiểu chi phí , tiết kiệm thời gian và vật chất cho xã hội. Trong những năm qua KBNN Quảng Ngãi đã triển khai những giải pháp:

Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và người dân, thông qua các kênh phục vụ hiệu quả, đưa hoạt động nghiệp vụ, chức năng, vai trò của hệ thống KBNN tới gần với hoạt động của nhân dân trong xã hội, giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian và vật chất cho xã hội.

Trong lĩnh vực thu ngân sách, những người nộp thuế có thể sử dụng được rất nhiều phương thức thanh toán điện tử của ngân hàng để nộp trực tiếp vào tài khoản của Kho bạc mà không phải nộp tiền mặt nữa. Trong lĩnh vực chi ngân sách thì các đơn vị sử dụng ngân sách sẽ gửi hồ sơ thông qua phương thức điện tử. Như vậy, các đơn vị có thể ngồi tại cơ quan để gửi hồ sơ thanh toán đến hệ thống KBNN thay vì phương thức thủ công là đến giao dịch trực tiếp tại các trụ sở của hệ thống KBNN để nộp hồ sơ.. Nếu trước kia việc thực hiện kiểm soát cam kết chi, mở tài khoản, thanh toán NSNN thông qua nhiều thủ tục giấy tờ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, thì nay được thực hiện điện tử qua Cổng thông tin DVC trực tuyến của KBNN. Mặt tích cực khi thực hiện công việc trên Cổng thông tin DVC trực tuyến của KBNN, các đơn vị sử dụng NSNN chủ động hơn, trách nhiệm hơn về thời gian, tiến độ với công việc của mình, quan trọng hơn nữa là tính hiệu quả công việc được thể hiện bằng con "số" trên hệ thống đánh giá.

Thông qua hệ thống DVCTT, đã hình thành thêm một kênh giao dịch điện tử của KBNN để phục vụ khách hàng có thể tự do lựa chọn các giao dịch liên quan, đưa KBNN đến gần hơn nữa với người dân và xã hội, đây cũng là bước CCHC mạnh mẽ của KBNN theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và hướng tới Kho bạc điện tử, kho bạc số theo Chiến lược phát triển KBNN.

Ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường thu NSNN qua mạng tránh tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu và NHTM tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp thu, tạo điện thuận lợi cho khách hàng nộp thuế điện tử nhanh chóng và an toàn với đa dạng các hình thức như: thu tại quầy giao dịch, thu qua các kênh giao dịch điện tử Internet, ATM, thu qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS). Chương trình quản lý thu tập trung tại KBNN (TCS) và ứng dụng; trao đổi thông tin thu với các đơn vị thuộc ngành tài chính. Chương trình TCS tại KBNN đã kết nối với các ngân hàng thương mại cho phép nhanh chóng tập trung các khoản thu NSNN vào Kho bạc nhà nước. Đồng thời thực hiện hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp thuế giữa cơ quan Thuế - KBNN - Hải quan -Tài chính cho phép quản lý số thu không chỉ tại KBNN mà còn được trao đổi tích hợp 4 hệ thống nêu trên, làm cho hệ thống kết nối thu NSNN giữa các đơn vị thuộc ngành Tài chính đảm bảo chính xác khớp đúng.

Bên cạnh đó KBNN đã triển khai thành công việc tích hợp, cung cấp Dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc trên Cổng DVC quốc gia .

4. Định hướng của KBNN giai đoạn 2021-2030

Định hướng của KBNN về mục tiêu xây dựng Kho bạc “03 Không”

- Kho bạc không có giao dịch tiền mặt

- Kho bạc không có khách hàng giao dịch trực tiếp

- Kho bạc không có chứng từ giấy.

Với mục tiêu hướng tới xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ và hướng tới hình thành kho bạc số trên cơ sở nâng cao hiệu suất hoạt động, giảm thiểu chi phí giao dịch, tự động hóa quy trình giao dịch (hồ sơ điện tử, kiểm soát điện tử)... Đến năm 2030, mọi giao dịch được số hóa và hệ thống ghi nhận được toàn bộ của quy trình với cơ chế kiểm soát điện tử đã thiết lập sẵn trong hệ thống.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, KBNN tập trung vào dữ liệu số theo hướng đẩy mạnh việc liên kết liên thông dữ liệu với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương; cũng cố hoàn thiện dịch vụ của Kho bạc điện tử; cung cấp các dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của KBNN; từng bước chia sẻ dữ liệu mở; đồng thời triển khai các dịch vụ cơ bản về phân tích rủi ro hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành dựa vào dữ liệu. Chuyển đổi về phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin. Chuyển đổi về nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu. Chuyển đổi về hạ tầng kỹ thuật và bảo mật

Giai đoạn 2026-2030, KBNN tiếp tục tập trung liên thông dữ liệu số, đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu mở từ đó cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới; đẩy mạnh việc phân tích rủi ro, phân tích dự báo dựa trên dữ liệu lớn, công nghệ trí tuệ nhân tạo, hướng đến hình thành Kho bạc số đầy đủ. Chuyển đổi về phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin. Chuyển đổi về nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu. Chuyển đổi về hạ tầng kỹ thuật và bảo mật./.

Võ Đức Tánh

Tài liệu đính kèm: ketqua.jpg


I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HĐLĐ

1. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 45 tuổi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển;

c) Có đủ sức khỏe để làm việc;

d) Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

đ) Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

f) Nắm vững quy chế, quy trình tác nghiệp theo yêu cầu nhiệm vụ được giao;

g) Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ;

h) Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

i) Có bằng lái xe chuyên nghiệp hạng B2 trở lên đang được phép sử dụng.

2. Đối tượng ưu tiên: ưu tiên người có kinh nghiệm thực tế từ 2 năm trở lên tại vị trí việc làm cần tuyển; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được tính một diện ưu tiên vào kết quả điểm xét tại vòng 2 - vòng phỏng vấn.

3. Đăng ký tham gia xét tuyển, hoàn thiện hồ sơ xét tuyển:

3.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của vị trí xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu số 01 đính kèm. Người dự xét tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.

- Bản phô tô văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm xét tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận (thời hạn tính đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).

- 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 06 tháng gần đây nhất tính đến thời điểm thông báo, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

- Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển HĐLĐ nộp bản phô tô giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên, cụ thể:

+ Đối với người có kinh nghiệm thực tế từ 2 năm trở lên tại vị trí việc làm cần tuyển: cung cấp sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác có liên quan chứng minh đã đi làm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trước đây.

+ Đối với người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: nộp Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân,…

Lưu ý:

- Người xét tuyển phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả xét tuyển sẽ bị hủy bỏ và người xét tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển. Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển và nộp giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) nêu trên cùng với Phiếu đăng ký xét tuyển, nếu không kê khai và không nộp giấy xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét ưu tiên trong xét tuyển. Đă

- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Các thành phần hồ sơ phải được kẹp với nhau, bỏ vào 01 phong bì dán kín. Bên ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký xét tuyển nhân viên bảo vệ kiêm lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền”; họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người gửi; tên và địa chỉ KBNN nơi đăng ký xét tuyển.

- Mỗi bộ Phiếu đăng ký xét tuyển được sắp xếp theo thứ tự như trên và các thành phần tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký được dập ghim lại với nhau. Người xét tuyển không phải cho vào bì đựng hồ sơ nếu nộp trực tiếp.

- Người xét tuyển lấy mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển và hướng dẫn khai phiếu đăng ký xét tuyển trên website Kho bạc Nhà nước tại địa chỉ https://www.vst.mof.gov.vn và website Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tại địa chỉ https://khobac.quangngai.gov.vn.

3.2. Hoàn thiện hồ sơ xét tuyển

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng xét tuyển, người trúng xét tuyển phải đến cơ quan đăng ký xét tuyển để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển. Hồ sơ trúng xét tuyển bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm xét tuyển, giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ trúng xét tuyển.

b) Trường hợp người trúng xét tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký xét tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia xét tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xét tuyển HĐLĐ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng xét tuyển.

Trường hợp người đăng ký xét tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký xét tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia xét tuyển thì cơ quan có thẩm quyền xét tuyển không tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển trong một kỳ xét tuyển tiếp theo.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN XÉT TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG XÉT TUYỂN.

1. Nội dung, hình thức xét tuyển:

Xét tuyển hợp đồng lao động được thực hiện theo 02 vòng như sau:

 a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện xét tuyển tại Phiếu đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người xét tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công việc của người xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút.

- Thang điểm: 100 điểm

c) Điểm ưu tiên: Cộng 05 điểm cho tất cả các đối tượng được ưu tiên. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng 05 điểm ưu tiên vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.

2. Xác định người trúng xét tuyển trong kỳ xét tuyển HĐLĐ:

a) Người trúng xét tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được xét tuyển của vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng xét tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng xét tuyển thì Giám đốc KBNN Quảng Ngãi quyết định người trúng xét tuyển.

c) Người không trúng xét tuyển trong kỳ xét tuyển HĐLĐ không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

1. Chỉ tiêu xét tuyển: 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động vị trí Nhân viên bảo vệ kiêm lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

2. Đơn vị cần tuyển:

- Cơ quan Kho bạc Nhà nước Đức Phổ: 02 chỉ tiêu.

- Cơ quan Kho bạc Nhà nước Minh Long: 01 chỉ tiêu.

- Cơ quan Kho bạc Nhà nước Nghĩa Hành: 01 chỉ tiêu.

- Cơ quan Kho bạc Nhà nước Tư Nghĩa: 01 chỉ tiêu.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 12 năm 2023.

2. Địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, 172 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Lưu ý:

- Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi năm 2023 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn xét tuyển, thời gian, địa điểm chính thức tổ chức xét tuyển, kết quả xét tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) gửi đến từng thí sinh; dán tại cổng cơ quan nơi tổ chức xét tuyển và nơi tiếp nhận HĐLĐ; đồng thời đăng tải trên Website của Kho bạc Nhà nước (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn), Website của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi (địa chỉ https://khobac.quangngai.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử KBNN.

- Thí sinh đã được tiếp nhận hồ sơ phải chủ động theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, thông tin về thời gian, địa điểm chính thức tổ chức xét tuyển và kết quả xét tuyển tại Website của Kho bạc Nhà nước (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn) và Website của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi (địa chỉ https://khobac.quangngai.gov.vn).

V. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển:

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển là 15 ngày kể từ ngày 22/11/2023 đến hết ngày 07/12/2023. Trường hợp gửi theo đường bưu chính sẽ tính theo dấu bưu điện ngày gửi. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển HĐLĐ:

Văn phòng Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, 172 Hùng Vương, phường Trần Phú. thành phố Quảng Ngãi. Số điện thoại: 0255.3821.090.

3. Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được nộp Phiếu đăng ký xét tuyển vào 01 vị trí xét tuyển tại 01 Kho bạc Nhà nước nơi có chỉ tiêu xét tuyển.

- Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia xét tuyển, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký xét tuyển.

- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi không tổ chức các lớp ôn thi; không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn thi.

Mọi chi tiết cụ thể, thí sinh liên hệ số điện thoại 0255.3821.090 của bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển./.

22/11/2023

       Sáng ngày 01/11/2023, tại trường THCS Hành Nhân huyện Nghĩa Hành, Chi bộ, Chính quyền, Công đoàn cơ sở thành viên KBNN Nghĩa Hành đã phối hợp cùng với Trường THCS Hành Nhân trao tặng 10 xuất quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó năm học 2023-2024.

 

Tại buổi trao quà, bên cạnh Đoàn công tác của KBNN Nghĩa Hành còn có đồng chí Nguyễn Đá, Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường cùng 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phan Văn Đức, Phó giám đốc KBNN Nghĩa Hành thay mặt Đoàn công tác đã trao 10 xuất quà (mỗi phần quà gồm hiện vật và 500 ngàn đồng tiền mặt). món quà tuy có giá trị không lớn nhưng là tấm lòng của công chức, đảng viên, đoàn viên KBNN Nghĩa Hành đóng góp từ tiết kiệm chi tiêu, thu nhập hàng tháng và các nguồn hỗ trợ khác, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, sự quan tâm, chia sẻ, góp phần chung tay cùng địa phương chăm lo đời sống cho người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trở thành con ngoan, trò giỏi.

Thầy giáo Nguyễn Đá, Hiệu trưởng nhà trường thay mặt nhà trường xin ghi nhận, cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể công chức KBNN Nghĩa Hành đã quan tâm, chia sẽ, tạo động lực các em vương lên trong học tập, xin chúc toàn thể công chức KBNN Nghĩa Hành mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian đến.

   Đây là một trong những hoạt động thiết thực trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 tại đơn vị. “Quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" tại KBNN Nghĩa Hành sẽ tiếp tục lan tõa mạnh mẽ hơn nữa và sẽ được nhân rộng trong những năm tiếp theo./.       

                                                                                                                                                                 Văn Nguyên

09/11/2023

       Trong chuyến hành trình Về nguồn lần này, điểm đến đầu tiên của Đoàn là “Khu di tích Chiến thắng Ba Gia” tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh. Tại đây, Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tri ân đồng bào và cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, lập nên chiến thắng Ba Gia lịch sử; tham quan địa chỉ đỏ “Khu di tích Chiến thắng Ba Gia” giúp thế hệ trẻ hôm nay ôn lại truyền thống cách mạng, tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, bất khuất của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Sơn Tịnh anh hùng. Từ đó, càng hiểu hơn sự mưu trí, linh hoạt, nhạy bén trong nghệ thuật chỉ huy, điều hành chiến dịch của Bộ Tư lệnh Quân khu V và Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã làm nên chiến thắng Ba Gia, một mốc son chói lọi mãi đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 

Đoàn làm Lễ dâng hoa, dâng hương tại "Khu di tích Chiến thăng Ba Gia"

       Nối tiếp hành trình, Đoàn đã đến tham quan “Bảo tàng Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi” tại xã Trà Xuân, huyện Trà Bồng. Các thành viên trong Đoàn đã được thuyết minh viên giới thiệu về Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền do Đảng lãnh đạo và tổ chức diễn ra vào ngày 28/8/1959 tại huyện Trà Bồng, sau đó lan nhanh ra khắp miền Tây tỉnh Quảng Ngãi. Sự kiện lịch sử này đánh dấu một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Quảng Ngãi, có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng của nhân dân vùng Nam Trung Bộ và cả Miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thắng lợi của “Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi” là thắng lợi của quan điểm dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, dùng bạo lực của quần chúng chống bạo lực của kẻ thù, từ đấu tranh chính trị chuyển sang kết hợp với các hình thức đấu tranh có vũ trang để tự vệ, từ xây dựng lực lượng chính trị tiến lên xây dựng lực lượng vũ trang, từng bước chiến thắng kẻ thù. Có thể khẳng định cuộc “Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi” mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ to lớn cho Đảng bộ và nhân dân huyện Trà Bồng vững bước tiến lên, đồng thời tô thắm thêm truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh Quảng Ngãi anh hùng.

 

Đoàn đến tham quan "Bảo tàng Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi"

       Cũng nhân dịp này, Đoàn đã phối hợp với cán bộ công chức KBNN Trà Bồng, Ủy ban Nhân dân xã Trà Giang đến thăm và tặng quà cho 02 gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn là gia đình anh Hồ Văn Tường và gia đình chị Hồ Thị Duyên, ở thôn 3 và thôn 1 xã Trà Giang. Đại diện 02 gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo KBNN Quảng Ngãi và Đoàn đã quan tâm, động viên và bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, luôn gương mẫu, tích cực trong các phong trào ở địa phương.

 

                                                Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 02 gia đình thương binh, liệt sĩ  tại xã Trà Giang

 

              Hành trình Về nguồn là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng để mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên trong đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, để từ đó ra sức phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.

 

 

21/08/2023

       Tham dự hội nghị gồm có đ/c Nguyễn Văn Trập, UVBTV, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ, các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể Đảng viên tại Văn phòng KBNN Quảng Ngãi.

Đồng chí Nguyễn Văn Cần,Bí thư Đảng bộ,  Giám đốc KBNN Quảng Ngãi phát biểu khai mạc Hội nghị

      Thay mặt Đảng bộ KBNN Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Văn Cần Bí thư Đảng ủy đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo đã phản ảnh đầy đủ tất cả các mặt hoạt động của toàn Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm, với nhiều kết quả đạt được rất đáng ghi nhận; song cũng còn một số tồn tại và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; qua đó phân tích các nguyên nhân chủ quan, khách quan để cùng nhau bàn bạc, trao đổi tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

       Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của cả năm 2023. Trên tinh thần đó, 6 tháng cuối năm 2023 Đảng uỷ KBNN Quảng Ngãi đã đề ra các nhiệm vụ rất cụ thể trong công tác xây dựng Đảng gồm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền học tập Nghị quyết, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra giám sát và công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể cùng các giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.

           Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho các đồng chí tham dự hội nghị tập trung thảo luận và tham gia góp ý vào các nội dung của Báo cáo sơ kết, nhất là các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Trập, UVBTV, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị

           Thay mặt Đảng bộ Đ/c Nguyễn Văn Cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Qua hội nghị,chỉ đạo mỗi Đảng viên KBNN Quảng Ngãi tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân của người Đảng viên trong việc thực thi nhiệm vụ chính trị được giao để không ngừng xây dựng Chi  bộ và Đảng bộ ngày càng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023./.

17/07/2023

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cần, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Quảng Ngãi, chủ trì hội nghị và các đồng chí Phó Giám đốc KBNN tỉnh; Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Giám đốc, Chủ tịch CĐCSTV KBNN cấp huyện; Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên KBNN tỉnh và hơn 40 CBCC, người lao động tại các phòng thuộc KBNN tỉnh.

Đồng chí Nguyn Văn Cn, Giám đốc KBNN Qung Ngãi phát biu khai mc Hi nghị

 

 Sau phần phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Nguyễn Văn Cần, Giám đốc, Chủ trì Hội nghị; Hội nghị đã nghe Báo cáo tham luận của Phòng Kiểm soát chi, Phòng Thanh tra- Kiểm tra và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tham luận của các phòng chuyên môn. Hội nghị đã thảo luận và ghi nhận những kết quả như sau:

      Trong 06 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có những diễn biến khó lường; gây thách thức lớn cho ngành tài chính nói chung và hệ thống KBNN Quảng Ngãi nói riêng. Tuy nhiên, về tổng thể chung, có thể khẳng định, toàn hệ thống KBNN Quảng Ngãi đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, người lao động trong toàn hệ thống, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan; hệ thống KBNN Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn trong 6 tháng đầu năm 2023, đóng góp quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tính đến hết ngày 30/6/2023, KBNN Quảng Ngãi đã đạt được một số kết quả như sau:
       Công tác quản lý thu NSNN: Lũy kế thu NSNN là 12.642,85/23.886,7 tỷ đồng; đạt 52,93% so với dự toán năm được giao, trong đó: Thu nội địa đạt 8.725,14/15.550 tỷ đồng, bằng 56,11% dự toán; Thu hoạt động XNK đạt 3.908,27/8.100 tỷ đồng, bằng 48,25% dự toán.
       Công tác kiểm soát chi NSNN: Đã thực hiện kiểm soát đối với các khoản chi thường xuyên bằng 3.972,1/9.488,57 tỷ đồng, đạt 41,86% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công kiểm soát thanh toán qua KBNN bằng 2.743,18/10.752,15 tỷ đồng, đạt 25,51%, kế hoạch vốn. Thông qua công tác kiểm soát chi, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán với số tiền 838,276 tỷ đồng.
       Công tác kế toán, thanh toán, quyết toán NSNN: Các đơn vị trong toàn hệ thống nghiêm túc chấp hành quy định về chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, tài sản của Nhà nước.
       Công tác tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ phục vụ điều hành NSNN của các cấp lãnh đạo và các cơ quan liên quan được duy trì có nề nếp, chất lượng và kịp thời.
       Song bên cạnh đó, hệ thống KBNN Quảng Ngãi vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế, những việc đã, đang và chưa làm được cần nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm và có các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của hệ thống trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cần, Giám đốc KBNN Quảng Ngãi nhấn mạnh, lưu ý thêm một số nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN Quảng Ngãi trong 6 tháng cuối năm 2023 như sau:
       Thứ nhất, Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính chủ động, tự giác của mỗi CBCC trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; lãnh đạo các đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức trong thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện cho CBCC học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp cho CBCC; quán triệt công chức, người lao động trong đơn vị chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật khi thi hành công vụ nhằm xây dựng đội ngũ CBCC tận tâm, tận lực, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao, có uy tín, chuyên môn giỏi, thông thạo nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt.
       Thứ hai, tập trung chỉ đạo sâu sắc, toàn diện các mặt hoạt động gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là công tác giám sát nội bộ, công tác đảm bảo an ninh an toàn tiền, tài sản của Nhà nước; chủ động nắm bắt tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.
       Thứ ba, thường xuyên cập nhật, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; quy trình nghiệp vụ của KBNN... đến từng CBCC để nắm vững và thực hiện nghiêm túc.
       Thứ tư, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn hệ thống KBNN Quảng Ngãi chỉ đạo, triển khai công việc theo kế hoạch đã đề ra; phân công, phân nhiệm cho cá nhân thực hiện một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường của công chức; thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đến cuối năm 2023 giải ngân từ 95% trở lên kế hoạch được giao.  
       Thứ năm, thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra việc công chức của đơn vị mình có hành vi vi phạm kỷ luật hành chính hoặc gây phiền hà, sách nhiễu, cửa quyền khi thi hành công vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, tuyệt đối không để công chức để hồ sơ xử lý chậm, muộn, trả về nhiều lần.
       Thứ sáu, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của KBNN và KBNN Quảng Ngãi để nâng cao vị thế, vai trò của ngành Kho bạc đối với chính quyền địa phương; động viên CBCC viết tin bài (nhất là cán bộ trẻ) đưa trên trang tin của ngành, địa phương; thường xuyên cử CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin, tuyên truyền để nâng cao kỹ năng viết tin, bài cho CBCC toàn hệ thống.
       Cũng tại hội nghị này, Giám đốc KBNN Quảng Ngãi đã trao Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ cho cá nhân đồng chí Phạm Thị Thuyền, Giám đốc KBNN Bình Sơn và đồng chí Nguyễn Đại Nghiệp, Chuyên viên Phòng Tài vụ - Quản trị đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Kim Chi

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

14/07/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 467

Tổng số lượt xem: 235685

Bản quyền © 2015 thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Địa chỉ: 172 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3819868/2221742/3822776, Fax: 0255.3822778; Email:kbnn-quangngai@vst.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Tổ biên tập trang web kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi